Projektid

Sütevaka viib oma õpilasi regulaarselt Euroscola programmi raames külastama Euroopa institutsioone ja poliitikuid nii Strasbourgis (järgmine kord märtsis 2019) kui Brüsselis, kus meid võtavad vastu Europarlamendi saadikud Tunne Kelam (2017, 2018) ja Urmas Paet (2019). Sütevaka humanitaargümnaasium kuulub on European Parlament Ambassador School Programme’i võrgustikku:  https://www.facebook.com/EPAmbassadorSchools/ 

2018. aastal kirjutasid Sütevaka õpilased Erasmus+ programmi positiivse rahastusotsuse saanud projekti, mille raames korraldasime koos grusiinide ja horvaatidega merekeskonnateemalise projekti. Projekti toetas ka Pärnu Rotary klubi noortefond.
 
Sütevaka füüsikaõpetaja viib huvilisi regulaarselt maailma suurimasse osakeste uurimise keskusesse CERN’i, mis asub Šveitsis, Genfis. Osakeste füüsika areneb tänapäeval väga kiiresti ning viimaste aastate füüsika Nobeli auhind on samuti olnud seotud osakeste füüsikaga (Higgsi bosoni ning gravitatsioonilainete tõestamine).
Koos Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Pärnu maavalitsusega korraldasime rahvusvahelist projekti C.A.M.P., mille eesmärgiks oli omavahel rohkem siduda reaalaineid ja kauneid kunste. Koostöös nendega osaleme kevadel 2019 Kihnus toimuvas loovkirjutamise laagris “Nordic Writers Crossing Borders”.
 
Detsember 2021-juuni 2023 osaleb Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Erasmus+ KA1 õpirändeprojektis “Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi prantsuse keele õpilaste ja õpetajate võõrkeele ja üldpädevuste arendamine”. 
 
 Projekt kirjutati, et võimaldada koolis erinevate õppeainete lõimimist, erinevate ainete vahetumat sidumist reaalse eluga ning koolis õpetatava prantsuse keele praktiseerimise võimalust nii õpilastele kui õpetajatele. Ühtlasi võimaldab antud projekt ühe prantsuse keele õpetaja täiendkoolitust Prantsusmaal ning pakub kahele prantsuse keele õpetajale töövarjuks käimise kogemust Prantsuse koolis, mis on oluline koolile töötajate professionaalse arengu kontekstis ning vajalik töötajatele enesearendamise põhimõtetest lähtudes, kuna prantsuse keele õpetajate täiendkoolituste ja töövarjutamise võimalused Pärnus on tagasihoidlikud. Samuti võimaldab projekt parandada osalejate digi- ja keskkonnaalaseid pädevusi, mis on väga olulised oskused 21. sajandi kontekstis, kuna tehnoloogia areng ja keskkonnaprobleemid on teemad, millest ei saa mööda vaadata.  
 
Projektil on 5 eesmärki: 
 1. võõrkeelte pädevuse arendamine 
 2. väärtuspädevuse arendamine ja Euroopa ning maailmakodanikuks olemise tunnetamise tugevdamine 
 3. sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine 
 4. digipädevuse arendamine 
 5. elukestev õpe ning erialaste pädevuste arendamine  
 
Projekti raames viiakse eesmärkide elluviimiseks läbi järgmised tegevused: 
– Õpilaste grupiviisiline õpiränne kahte Prantsusmaa partnerkooli, kus keskendutakse keskkonnaalastele tegevustele, lõimides näiteks võõrkeeli, loodusteadusi, meediat, kunsti, informaatikat, ettevõtlust
 • Prantsuse keele õpetaja täiendkoolitus Prantsusmaal, kus keskendutakse kasulikele veebivahenditele ja veebikeskkondadele prantsuse keele õpetamisel 
 • Prantsuse keele õpetajate töövarjutamine partnerkoolides eesmärgiga saada uusi kogemusi keele õpetamisel digivahendite kasutamise ja erinevate õppeainete lõimimise kontekstis 
 • eTwinningu projekt, mis viiakse kahe õppeaasta kestel läbi paralleelselt muude tegevustega  
Projekti tulemusena saavutatakse järgmised tulemused: 
 • osalejate prantsuse keele suulise ja kirjaliku väljendusoskuse ning arusaamise paranemine 
 • teadlikkus keskkonnaprobleemidest ja nende võimalikest lahendustest + keskkonnahoidlike käitumismustrite praktiseerimine ja omandamine 
 • solidaarsustunde tõus ja solidaarsusaktsioonide eestvedamise ja läbiviimise oskus 
 • enesemääratlusoskuse parenemine (mina kui eestlane, mina kui eurooplane, mina kui maailmakodanik) 
 • sotsiokultuuriliste pädevuste areng (silmaringi avardumine Prantsuse kultuuri mitmekesisuse osas) 
 • digipädevuste ja (virtuaalse) koostöö tegemise oskuse areng 
 • prantsuse keele õpetajate erialaste oskuste paranemine